Arv og arveloven

Når en person dør har arveloven regler for hva som skal skje med avdødes eiendeler og forpliktelser. Arveregler er viktige for å vite hvordan eiendelene skal fordeles og hvordan avdødes gjeld skal gjøres opp. Uten å opprette et testament vil din arv fordeles etter arvelovens regler.

Nedenfor vil følgende temaer gjennomgås:

 
 • Fordeling av arv etter arveloven
 • Arvinger i første og andre arveklasse
 • Opprettelse av testament
 • Arverett for ektefelle og samboer
 • Hva skjer dersom det verken er legal- eller testamentarvinger?
 • Hva gjør Advokatfirmaet Sander for deg?
 

Lenke: Nye endringer i arveloven fra 2021

 

Fordeling av arv etter arveloven

 Dersom avdøde ikke har opprettet et testament vil arven etter vedkommende fordeles etter arvelovens arverekkefølge. Lovens arverekkefølge deles i tre forskjellige klasser.

Man må imidlertid huske på at avdødes ektefelle eller samboer kan ha arverett som fortrenger andre arvinger i alle arveklassene. Dersom avdøde etterlater seg en liten formue kan f.eks. gjenlevende ektefelle eller samboer ha rett på hele eller store deler av avdødes formue.

Arvegangsklassene er delt opp slik:

 • Arveklasse 1 i arveloven er avdødes livsarvinger (avdødes barn) eller deres barn.
 • Arveklasse 2 i arveloven er foreldrene til avdøde eller avdødes søsken, eller deres
  barn (nieser og nevøer av avdøde).
 • Arveklasse 3 i arveloven er avdødes besteforeldre eller besteforeldrenes barn osv.
  (dvs. tanter og onkler av avdøde, og deres barn). Barn av kusiner og fettere arver imidlertid ikke, og oldeforeldre og tremenninger har heller ikke arverett etter avdøde.

 

Advokatfirmaet Sander bistår deg med å gå igjennom arvelovens bestemmelser om arv.

Arvinger i første og andre arveklasse

Etter arvelovens regler er det livsarvingene som er de første som mottar arv.

Dersom avdøde ikke har barn, barnebarn osv. går arven til avdødes foreldre, avdødes søsken eller deres barn i arveklasse 2. Er det kun en av avdødes foreldre som fortsatt lever, arver ikke den gjenlevende forelder alt. Halvparten av arven går til den avdødes søsken, mens den andre halvparten tilfaller den gjenlevende av foreldrene. Denne fordelingen illustrerer arvelovens prinsipp om fordeling etter linjer med lik del på hver gren.

Er avdødes foreldre døde og avdøde heller ikke har søsken, vil arven ifølge arveloven gå til avdødes besteforeldre, avdødes tanter og onkler eller deres barn i arveklasse 3

 

Opprettelse av testament

Ved opprettelse av et testament er det kun den delen av boet som ikke reguleres i testamentet som skal fordeles etter arverekkefølgen. Dine livsarvingers pliktdelsarv på 2/3 av din formue vil imidlertid avgrense hva du kan disponere over via testament. Det du kan disponere over kalles den frie 1/3. I større bo kan du imidlertid i testaments form fastsette at hver av dine livsarvingers arv begrenses til 15 G (som i dag utgjør ca. kr 1,6 millioner).

Arvelovens regler kan altså fravikes ved å opprette et testament. På den måten kan du tilgodese eller utelukke noen fra å motta arv.

Advokatfirmaet Sander hjelper deg eller dere med å utforme et testament eller et gjensidig testament.

 

Arverett for ektefelle og samboer

Din ektefelle har en selvstendig arverett ifølge arveloven. Ektefellen har fortrinnsrett før alle personer i de tre arveklassene. Arveloven gir ektefellen rett til alltid å arve ¼ av avdødes formue (og minimum 4G) overfor avdødes arvinger i arveklasse 1, ½ av avdødes formue (og minimum 6G) overfor avdødes arvinger i arveklasse 2, mens ektefellen vil arve alt dersom det kun er arvinger etter avdøde i arveklasse 3.

Samboers arverett etter loven er begrenset til 4G. Det er imidlertid et vilkår om at samboerne har, venter eller har hatt felles barn. Men samboers arverett er lik uansett om avdøde har arvinger i arveklasse 1, 2 eller 3.

 

Hva skjer dersom det verken er legal- eller testamentarvinger?

Har ikke avdøde noen slektsarvinger, ektefelle eller samboer, og heller ikke har opprettet et testament, følger det av arveloven at det er staten som skal fordele avdødes arv til frivillige organisasjoner som har til formål å hjelpe barn og unge.

I spesielle tilfeller kan også departementet etter søknad avgjøre at avdødes formue helt eller delvis skal fordeles til andre slektninger av avdøde eller andre som har stått avdøde nær.


Hva gjør Advokatfirmaet Sander for deg?

Advokatfirmaet Sander bistår deg med dine spørsmål og finner løsninger knyttet til arv:

– Har dine foreldre dødd og lurer du på hva du mottar i arv?
– Hvordan skal arven fordeles?
– Trenger du et testament?
– Arveoppgjør og særkullsbarn
– Kan gjenlevende ektefelle sitte i uskiftet bo?
– Vil du overføre eiendom til dine arvinger mens du lever?

Ta kontakt med oss for hjelp med dine spørsmål rundt arv.