Betingelser

Ved start av et oppdrag mottar klienten normalt en oppdragsbekreftelse fra Advokatfirmaet Sander hvor de konkrete priser og betingelser for det aktuelle oppdrag fremgår; se Standard oppdragsvilkår.

Salærer beregnes i de fleste tilfelle ut fra hvor mye tid vi bruker, sakens kompleksitet, resultatet av bistanden, hvilke verdier eller interesser som berøres av saken, eventuelle spesielle problemer i forbindelse med saksbehandlingen mv.

I enkelte tilfelle kan vi også avtale en fast pris for oppdraget.

I visse typer saker vil man kunne få erstattet deler av salæromkostninger gjennom klientens rettshjelpsforsikring. I andre saker kan man få innvilget fri rettshjelp. Vi vil orientere om dette.

Advokatfirmaet Sander gjør oppmerksom på at klienten i en del tilfeller kan bes om å innbetale et forskudd før oppdraget påbegynnes. Det vil i så fall bli stående på vår konto i bank og bli avregnet etter hvert som det utføres arbeid.

Ved mindre oppdrag avregnes salæret når oppdraget avsluttes. I saker som går over lengre tid vil normalt foreta a konto avregninger.