Brev til arbeidstaker om reservasjons- og fortrinnsrett

[arbeidstakers navn og adresse]

 

[sted og dato]

 

INFORMASJON OM ARBEIDSTAKERS RESERVASJONSRETT

 

Vi viser til informasjonsmøte i [tidligere arbeidsgiver]s lokaler [dato]. 

 

Som du allerede er informert om, vil [tidligere arbeidsgiver] fra og med [dato] overføres til [ny arbeidsgiver]. Som følge av dette vil ditt arbeidsforhold hos [tidligere arbeidsgiver] fra samme dato bli overført til [ny arbeidsgiver], jf. arbeidsmiljølovens regler.

 

Dersom du ikke ønsker å følge virksomheten over til [ny arbeidsgiver], kan du reservere deg mot at ditt arbeidsforhold blir overført. Hvis du ønsker å benytte denne reservasjonsretten må du gi oss skriftlig tilbakemelding innen [dato – som ikke må være tidligere enn 14 dager etter informasjon i henhold til aml. § 16-6 ble gitt]. 

 

Utøvelse av reservasjonsretten innebærer at ditt arbeidsforhold opphører uten oppsigelse eller ytterligere varsel fra noen av partene på dato for overdragelsen, om ikke annet avtales. Du vil derfor fra dette tidspunktet ikke lenger være ansatt hos [tidligere arbeidsgiver], og heller ikke ha rettigheter i forhold til [ny arbeidsgiver].

 

Dersom du utøver din reservasjonsrett, har du følgende fortrinnsrett overfor [tidligere arbeidsgiver]: 

 

Har du vært ansatt i [tidligere arbeidsgiver] i til sammen minst 12 måneder de siste to år før overdragelsestidspunktet, har du fortrinnsrett til ny ansettelse hos [tidligere arbeidsgiver] i ett år fra overdragelsestidspunktet, med mindre det gjelder en stilling du ikke er kvalifisert for. Din fortrinnsrett faller bort dersom du ikke har akseptert et tilbud om ansettelse hos [tidligere arbeidsgiver] i en passende stilling senest 14 dager etter at tilbudet ble mottatt.

 

 

For [tidligere arbeidsgiver]

 

 

___________________________________

[navn og tittel på arbeidstaker]