Lover og begreper innen entrepriserett

Dette er en enkel og oversiktlig alfabetisk liste over kjente lover og begreper innenfor entrepriseretten. Nedenfor vil jeg kort si noe om det følgende:

  • Viktige lover innenfor entreprise
  • Viktige juridiske begreper innenfor entreprise

 

Viktige lover innenfor entreprise

  • Bustadoppføringsloven
  • Håndverkertjenesteloven
  • Plan- og bygningsloven
 

Viktige juridiske begreper innenfor entreprise

A

Anbudskonkurranse

– Når to eller flere konkurrerer om det samme oppdraget.

B

Byggherre

Den som eier eiendommen det skal bygges på.

E

Entreprenør

Byggherren engasjerer en eller flere entreprenører for å utføre byggearbeidene, f.eks. elektriker, murer, maler mv.

F

Forbrukerentreprise

Avtale mellom håndverker, produsent og entreprenør på den ene siden og en forbruker på den andre siden.

G

Grunnbeløp i Folketrygden, som per 01.05.2021 er på kr 106 399

K

Kontraktsgjenstand

De bygg og anlegg eller deler av slike som omfattes av kontrakten mellom byggherre og (total)entreprenør. Som kontraktsgjenstand regnes også andre produkter som totalentreprenøren skal levere, herunder prosjekteringsmateriell, FDV-dokumentasjon og annen dokumentasjon

Kontraktsmedhjelper

Leverandør, entreprenør, prosjekterende, rådgiver eller en annen som har påtatt seg å oppfylle deler av byggherres eller totalentreprenørs kontraktsforpliktelse

Kontraktssum

Det opprinnelige avtalte vederlaget for entreprenørens oppfyllelse av sine kontraktsforpliktelser, inkl. merverdiavgift. Til kontraktssummen hører også det opprinnelig avtalte anslaget over vederlag for ytelser som skal avregnes etter enhetspriser eller etter regning.

N

NS-kontrakter (NS = Norsk Standard)

Kontrakter med standardvilkår, og som er utarbeidet for bygg- og anleggsbransjen.

P

Prosjektering

Planleggingen av et byggeprosjekt.

S

Samspillentreprise

Begrepet benyttes i bygg- og anleggsbransjen der byggherre og (total)entreprenør har et tett samarbeid.

Sideentreprenører

Entreprenører som på samme byggeplass har selvstendige kontrakter med byggherren om utførelse, eller prosjektering og utførelse, av bygg- og anleggsarbeider. Sideentreprenørene er byggherres kontraktsmedhjelper

T

Tiltakshaver

Den som ønsker å starte et bygge- og anleggsprosjekt, det byggeprosjektet er et tiltak.

Totalentreprenør

En entreprenør som har ansvaret for både prosjektering og utførelse av byggearbeidene.