Fagområder

Arbeidsrett

Advokatfirmaet Sander har bred erfaring innen både kollektiv og individuell arbeidsrett, og har bistått offentlige og private arbeidsgivere, samt arbeidstakere, i alle spørsmål knyttet til arbeidsforhold.

Arverett

Advokatfirmaet Sander yter juridisk bistand i alle forhold relatert til arv og arveloven.

Eiendomsrett

Advokatfirmaet Sander yter juridisk bistand i alle forhold relatert til fast eiendom, og det innehas bred erfaring på disse fagområdene.

Entrepriserett og entreprisekontrakter

Advokatfirmaet Sander yter juridisk bistand i alle forhold relatert til entrepriserett og entreprisekontrakter, og det innehas bred erfaring på disse fagområdene.

Kontraktsrett og kontraktsbrudd

Mange problemer er det mulig å forutse og kan ofte unngås med gjennomtenkte og godt tilpassede kontrakter. Vi bistår med gjennomgang, utarbeidelse og forhandling av alle typer kommersielle kontrakter.

Prosedyre

Advokatfirmaet Sander har omfattende erfaring når det gjelder prosedyre og tvisteløsning. Vi har erfaring fra rettssaker for de ordinære domstolene, samt for namsmyndighetene.

Selskapsrett

Advokatfirmaet Sander bistår næringslivsklienter innefor de fleste sider av de forretningsjuridiske fagområdene, både hva gjelder generelle selskapsrettslige problemstillinger, forhandlinger og utforming av alle typer kontrakter.

Tingsrett

Fagområdet tingsrett omfatter eiendomsrett i og sameie av fast eiendom. I tillegg til dette kommer også spørsmål om tomtefeste, jordskifte, skjønnsprosess, servitutter (begrensede rettigheter i fast eiendom), ekspropriasjon, naboforhold og foreningsrett (f.eks. boligsammenslutninger og velforeninger).

Tvangsfullbyrdelse

Tvangsfullbyrdelse er en rettslig inndrivelse av et krav med offentlige myndigheters bistand. Dersom et krav ikke innfris frivillig, må den som har krav på noe be om bistand til å få fullbyrdet sin rett med offentlig tvang.