Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er i hovedsak advokatbistand som helt eller delvis dekkes av staten.

Fri rettshjelp omfatter både fritt rettsråd og fri saksførsel. Fritt rettsråd er veiledning og hjelp i juridiske spørsmål utenfor rettergang. Fri sakførsel er rettshjelp i saker som går for domstolene.

Fri rettshjelp kan bli gitt i følgende sakstyper:

 • Familiesaker
 • Noen klagesaker til NAV eller Rikstrygdeverket
 • Estatning for personskade
 • Ved søknad om voldsoffererstatning
 • Oppsigelse/utkastelse av bolig
 • Oppsigelse/avskjed i arbeidsforhold

I andre saker kan en unntaksvis få fri rettshjelp etter en konkret vurdering. Dersom en har forsikring som dekker utgifter til juridisk bistand, får en som regel ikke fri rettshjelp.
For å få fri rettshjelp er det et grunnvilkår at du er under rettshjelplovens inntekts- og formuesgrenser. Fylkesmannen og domstolene kan i enkelte tilfeller gjøre unntak fra inntekts- og formuesgrensene.

Uavhengig av inntekt og formue kan man få fri rettshjelp i:

 • I barnevernsaker for Fylkesnemnda for sosiale saker
 • I saker for Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern
 • I saker om militærnekting
 • I saker om kvinnemishandling
 • I saker om tvangsekteskap
 • I saker der man som voldsoffer krever erstatning av gjerningsmannen
 • I saker om erstatning for uberettiget straffeforfølging
 • For å vurdere anmeldelse i forbindelse med voldtekt
 • For å vurdere anmeldelse i sak om menneskehandel

Mottakere av behovsprøvd fri rettshjelp skal betale en egenandel av bistanden. En betaler ikke egenandel i saker der fri rettshjelp blir gitt uavhengig av inntekt og formue. Når søker har årlig brutto inntekt under 100.000 kr skal det ikke betales egenandel.

I saker med fritt rettsråd er egenandelen én gang den offentlige salærsatsen (som per januar 2020 er kr       1 060).  I fri sakførselsaker utgjør egenandelen 25 prosent av utgiftene, oppad begrenset til fem ganger salærsatsen. En betaler ikke merverdiavgift av egenandelen. Advokaten krever inn egenandelen.