Kontraktsrett og kontraktsbrudd

Advokatfirmaet Sander har lang og bred erfaring innenfor kontraktsrett, både ved inngåelse av kontrakter, for den kontraktspart som påstår å være utsatt for kontraktsbrudd og den som bestrider kontraktsbruddet. 

Advokatfirmaet Sander bistår dermed både gjennom forutgående rådgivning og utforming av kontrakter, ved oppfølging av kontrakten underveis i avtaleforholdet, i forhandlinger ved tvister mellom kontraktspartene og ved rettsprosesser for domstolene.

Her vil følgende forhold gjennomgås:

 • Kontraktsbrudd og ulike typer kontrakter
 • Grunnlag for vurdering av et kontraktsbrudd
 • Rettsutviklingen
 • Kontraktspartens rett til gjenytelse ved den andres kontraktsbrudd
 • Valg av misligholdsbeføyelser
  Advokatens arbeid ved et kontraktsbrudd
 • Hvorfor er det viktig med gode kontrakter?

 

Kontraktsbrudd og ulike typer kontrakter

Kontraktsbrudd foreligger i utgangspunktet når en part ikke oppfyller sin del av en avtale.

Kontraktsbrudd fra en av partene kan f.eks. være følgende:

Her vil følgende forhold gjennomgås:

 • Manglende eller forsinket levering
 • Mangler ved varen og/eller tjenesten
 • Manglende medvirkning
 • Manglende eller forsinket betaling

Det finnes mange typer kontrakter. Dette kan bl.a. være kontrakter for kjøp og salg av varer og tjenester, utviklingsavtaler, avtaler for lisensiering og distribusjon, leieavtaler, aksjonæravtaler, garantiavtaler og innfordringsavtaler.

Det kan videre dreie seg om avtaler om immaterielle rettigheter, IT-kontrakter, Statens Standardavtaler («SSA»), databehandleravtaler, franchise- og agenturavtaler, musikkontrakter, avtaler om forlagstjenester og opphavsrett, advokattjenesteavtaler, eiendomsmegleravtaler, arbeidsavtaler og egne avtaler om leasing, leie, forvaltning, overvåking mv.

 

Grunnlag for vurdering av et kontraktsbrudd

Det viktigste grunnlaget for å vurdere om det foreligger et kontraktsbrudd er naturligvis kontrakten mellom partene og dens ordlyd. Men også ufravikelig og fravikelig lovgivning og bakgrunnsrett er viktige for tolkningen av om det foreligger et kontraktsbrudd. Her er lover og bakgrunnsretten de bestemmelser som gjelder dersom kontraktspartene ikke har avtalt noe om de spørsmål den konkrete saken gjelder.

 

Det finnes en rekke lovbestemmelser som er av betydning i ulike kontraktsforhold. Avhengig av den enkelte saken kan dette f.eks. være avtaleloven, kjøpsloven, forbrukerkjøpsloven, finansavtaleloven, forsikringsavtaleloven, arbeidsmiljøloven, husleieloven og lov om meglertjenester. For internasjonale avtaler kan overnasjonale lover, som traktater, EU-lovgivning og handelsavtaler også få betydning, sammen med særlover mv. i det landet avtalemotparten har sitt hovedkontor. 

 

I et kontraktsforhold mellom to selskaper er det kontraktsbestemmelsene som av erfaring har størst betydning, selv om enkelte lovbestemmelser også kan ha betydning ved slike partsforhold.

 

Rettsutviklingen

Det inngås mange tusen forskjellige store og små kontrakter i Norge hver dag, og selvfølgelig er dette veldig viktig for at både næringslivet og forholdet mellom privatpersoner skal fungere i samfunnet. En vesentlig forutsetning er da at alle inngåtte avtaler skal holdes. 

 

Det finnes imidlertid visse begrensninger i kontraktspartenes gjensidige ansvar for å overholde de inngåtte avtalene, bl.a. via reglene om force majeure, kontrollansvar og rimelighetssensur. 

 

Rettsutviklingen har på enkelte områder gått i retning av en innskjerping av ansvaret for den av avtalepartene som anses som den sterkere part, noe som særlig gjelder der det er en forbruker som kjøper fra en næringsdrivende. På andre fagområder har det utviklet seg flere ganske omfattende standardiserte avtaler og kontraktsvilkår, bl.a. fordi kontraktspartene ofte har behov for avtaler tilpasset kontraktsområdet og sine konkrete interesser og behov. Dette gjelder innenfor IT, byggenæringen mv.

 

Kontraktspartens rett til gjenytelse ved den andres kontraktsbrudd

Både kontraktsbrudd og mislighold av kontrakter håndteres forskjellig fra fagfelt til fagfelt. Et kontraktsbrudd gir normalt du som den skadelidte parten visse rettigheter ved motpartens mislighold av kontrakten, og dine rettigheter kan være en ellet flere av de følgende:

 • Du kan kreve levering eller betaling som avtalt, selv om den andre kontraktsparten er kommet i mislighold.
 • Du kan holde tilbake din ytelse inntil den andre kontraktsparten leverer det vedkommende skal etter kontrakten.
 • Du har krav på at den andre kontraktsparten utbedrer eller retter opp i mangler på den leverte gjenstanden eller tjenesten.
 • Din kontraktspart har rett til å få levere en ny gjenstand eller tjeneste i stedet for den mangelfulle.
 • Du kan kreve prisavslag dersom du er nødt til å beholde den mangelfulle gjenstanden eller tjenesten.
 • Ved mislighold av en løpende avtale kan du ha rett til å si opp avtalen, og mange kontraktstyper inneholder også en rett for deg til å si opp avtalen uavhengig av om det foreligger et mislighold. Ved slik oppsigelse har man som regel en forhåndsavtalt oppsigelsestid. I de tilfellene der det er et mislighold fra den andre kontraktsparten som er grunnlaget for oppsigelsen, må du også vurdere om det samtidig foreligger en hevingsrett av avtalen slik at den kan avsluttes med umiddelbar virkning.
 • Du har en rett til å heve avtalen når det normalt foreligger et vesentlig mislighold av kontrakten. Det innebærer at avtaleforholdet avsluttes umiddelbart. Mange avtaler regulerer spesifikt hva som skal anses å utgjøre vesentlige kontraktsbrudd. Oppstår det tap som følge av et kontraktsbrudd, kan du ha rett til erstatning. Omfanget er naturligvis avhengig av ditt økonomiske tap og avtalens innhold, men også ofte av om det er et direkte eller indirekte tap. At det er en påregnelig årsakssammenheng mellom den skadegjørende handlingen og ditt tap er også et vilkår for din erstatningsrett.

 

 

Valg av misligholdsbeføyelser

Ved et mislighold av en kontrakt, kan du eller din kontraktspart ha rett til én eller flere av misligholdsbeføyelsene nevnt rett ovenfor. 

 Som hovedregel må det foreligge et kontraktsbrudd for at en skal kunne ta i bruk disse misligholdsbeføyelsene, og for at f.eks. du skal ha rett til å heve kontrakten må det foreligge et vesentlig kontraktsbrudd. Hvilke misligholdsbeføyelser du skal velge, vil ellers være avhengig av dine interesser og øvrige omstendigheter i avtaleforholdet. Som du ser kan advokatbistand ved et kontraktsbrudd ofte være å anbefale.

 

Hvorfor er det viktig med gode kontrakter?

For å unngå konflikt og kontraktsbrudd, er det av stor viktighet å få utarbeidet gode og solide kontrakter. I disse kontraktene skal partenes interesser ivaretas på en tydelig og korrekt måte, og det bør være en så klar og balansert risikofordeling som mulig mellom partene. 

 For å oppnå dette er det viktig med bistand fra en erfaren og tydelig advokat både ved rådgivning og bistand i forkant av kontraktsinngåelsen, men selvfølgelig også dersom et kontraktsbrudd likevel skulle oppstå.

 

Advokatens arbeid ved et kontraktsbrudd

Sentralt i advokatens arbeid ved et kontraktsbrudd, er først å avklare hva som er avtalt mellom partene og ellers få oversikt over de faktiske forholdene i saken. Deretter er det viktig å dokumentere og analysere typen(e) av kontraktsbrudd. Når disse forholdene er avklart vil advokaten sammen med klienten foreta et valg av de tilgjengelige misligholdsbeføyelsene. Dette følges opp ved å fremme og eventuelt bestride motpartens krav.

Dette arbeidet for advokaten foregår både utenrettslig, for domstolene og ved voldgift. Tiden som går er ofte av betydning for de valg som gjøres. Som ledd i å sikre sin klients interesser kan det være aktuelt for advokaten å fremme rettslige krav, både ved ordinær rettsprosess, midlertidig forføyning og arrest.

 Har du spørsmål eller behov for hjelp innenfor kontraktsrett? Ta kontakt med Advokatfirmaet Sander for bistand.