Dennis Sander, Advokat MNA

Nøkkelkompetanse:

Advokat Dennis Sander har de siste 25 årene jobbet med juridiske fag, og størsteparten av tiden som advokat der klientene har vært offentlige myndigheter, private og offentlig eide selskaper, samt privatpersoner både nasjonalt og internasjonalt. Han har kompetanse innen selskapsrett, kontraktsrett, fast eiendoms rettsforhold, entreprise, plan- og bygningsrett, tingsrett, offentlige anskaffelser, arbeidsrett og tvangsfullbyrdelse.

Videre innehar advokat Dennis Sander kompetanse som prosjektleder innenfor bygg, anlegg og entreprise, som prosjektansvarlig overfor totalentreprenører, entreprenører og underentreprenører. Han har også ledererfaring med personalansvar og instruksjonsmyndighet. Advokat Dennis Sander har utstrakt erfaring fra forskjellige typer forhandlinger, samt som prosessfullmektig i rettssaker. Dessuten har han arbeidet innenfor strategi, planlegging og gjennomføring av markedsaktiviteter, bl.a. med en utbredt kursvirksomhet, samt kjøp/salg av eiendommer og eiendomsselskaper.

Arbeidserfaring:

  • Egen advokat- og rådgivningsvirksomhet (2003-d.d.)
  • Advokatfirmaet Selmer DA (2001-2003)
  • Holmestrand tingrett (2000-2001)
  • Kommunenes Sentralforbund (1995-2000)
  • KLP Forsikring (1995)

Utdanning:

  • Spesialfag vassdrags- og energirett (UiO 1996)
  • Spesialfag europarett (UiO 1995)
  • Økonomi og engelsk (London University og Kingsway College 1993)
  • Sosialøkonomi mellomfag mv. (UiO 1992-1994)
  • Cand. Jur. med sjørett spesialfag (UiO 1988-1992)