Priser

De juridiske tjenestene som tilbys av Advokatfirmaet Sander er av høy kvalitet og til konkurransedyktige satser.

Standard timesatser er som følgende: 
Standard timesats til privatpersoner avhenger av sakstype.

  • Timesats privatpersoner: kr 1 600 (eks. mva.)
  • Timesats privatpersoner med forsikringsdekning: kr 1 700 (eks. mva.)
  • Timesats næringsdrivende: fra kr 1 900 til kr 2 400 (eks. mva.)

Fra den 1. juli 2001 ble tjenester belagt med merverdiavgift, noe som innebærer at advokatsalærer blir tillagt 25 % merverdiavgift.

I saker med dekning under Fri rettshjelp og fri sakførsel gjelder den til enhver tid gjeldene offentlige salærsatsen, og per januar 2020 er denne kr 1 060. Dersom man ikke omfattes av ordningen med fri rettshjelp, kan det hende at man har en rettshjelpsforsikring som dekker ens påløpte kostnader i forbindelse med en juridisk tvist.