Prosedyre

Hva er prosedyre?

En prosedyre er de argumenterende uttalelsene og innlegg fra partenes advokater gjennom en rettssak. Det er mange retningslinjer og sedvaner for hvordan en rettssak skal gjennomføres fra advokatenes og deres klienters side. 

 Hvordan gjennomføres så en rettssak for de norske domstolene?

 Man skiller gjerne mellom sivile rettssaker og strafferettssaker. Forskjellen er hovedsakelig at de involverte har ulike benevnelser eller navn, og at gjennomføring av hovedforhandlingen reguleres av ulike lover – tvisteloven og straffeprosessloven. 

 Rettssaker, både hovedforhandlinger og ankeforhandlinger, inneholder flere faser.

 

Fasene i en rettssak er i hovedsak som følgende:

  1. Dommerens presentasjon av saken
  2. Innledningsforedrag fra saksøkers og saksøktes advokat
  3. Partsforklaringer
  4. Vitneforklaringer
  5. Evt. annen bevisførsel
  6. Advokatenes prosedyrer
  7. Domsavsigelse

 

Dommerens presentasjon av saken

I begynnelsen av både hovedforhandlinger og ankeforhandlinger vil dommeren oppsummere sakens innhold og hovedspørsmål. Dette omfatter bl.a. hva som er grunnlaget for hvorfor retten er sammenkalt, hvilke parter som er representert og dommerens veiledning til alt fra advokater, tilskuere, lekdommere og andre berørte parter.

Innledningsforedraget

Etter dommers innledning har saksøkers og saksøktes advokater hvert sitt innledningsforedrag. Formålet med innledningsforedraget er å presentere faktum, dokumentere skriftlige bevis og beskrive klientens anførsler.

 I løpet av innledningsforedraget er det veldig viktig at begge partenes advokater fremstår som korrekte og saklige. Under innledningsforedraget skal det ikke prosederes av advokatene, da dette skal være en del av advokatenes avsluttende sluttinnlegg eller prosedyren.

 

Parts- og vitneforklaringer

Etter innledningsforedragene starter saksøkers partsforklaring. Saksøkte kan deretter forklare seg etter saksøker. Deretter er det saksøkers innkalte vitner som skal forklare seg, før saksøktes vitner skal avgi sine forklaringer.

 I denne fasen av en rettssak skal sakens bevis eller faktum gjennomgås.

 

Prosedyrens rolle i en rettssak

Avslutningsvis i en rettssak skal begge advokatene holde hvert sitt sluttinnlegg. Dette sluttinnlegget kalles også prosedyren, idet det er her advokatene prosederer sin klients sak. Her kan advokatene argumentere til fordel for egen klient og i disfavør av motparten, og dermed også hjelpe dommer og lekdommere til å se situasjonen fra sin klients standpunkt.

 

Prosedyren er den siste muligheten en advokat har til å påvirke en rettssaks utfall, og derfor er advokatenes opptreden under prosedyren veldig viktig.

 

Domsavsigelsen

Etter at hovedforhandlingen er avsluttet avsier dommeren en dom i saken. Dette kan ofte ta både to-tre uker, og lengre før hele dommen er ferdigskrevet.

Kontakt Advokatfirmaet Sander for juridisk hjelp

Advokatfirmaet Sander er regelmessig i tingretten og lagmannsretten, og advokat Sander har også vært dommer i Holmestrand tingrett. Advokatfirmaet Sander har derfor opparbeidet en god kompetanse innen prosedyre og opptreden i retten.