Rettshjelpsforsikring

Visse saker kan være dekket av rettshjelpsforsikring. Dette fremgår av forsikringspolisene.

Normalt kreves det at det foreligger en «tvist», det vil si at det er satt frem et krav som er helt eller delvis avslått. Det bør undersøkes om rettshjelpsdekning er aktuell, og i tilfelle må forsikringsselskapet varsles så snart som mulig. Med mindre klienten selv har søkt rettshjelpsdekning, vil Advokatfirmaet Sander på forespørsel melde saken inn til selskapet og krever inn den aktuelle refusjonen når dette finnes hensiktsmessig. Dette forutsetter at klienten gir oss opplysninger om forsikringspolisenummer.

Det presiseres at salærkravet ikke nødvendigvis er begrenset til det beløp som forsikringsselskapet finner å ville dekke. I slike saker vil klienten som oftest måtte dekke en egenandel som normalt utgjør kr 4000 + 20 % av det overskytende beløpet. Selskapene har som regel begrenset sitt ansvar til maksimalt kr 100 000.