Trenger ditt aksjeselskap både vedtekter og en aksjonæravtale?

Hva er tvangsfullbyrdelse?

Det er ofte et godt råd at det i mindre selskaper med få eiere utarbeides egne avtaler mellom eierne. Dette gjelder for alle typer selskaper. Det er derfor viktig å utarbeide egne avtaler mellom eierne i et aksjeselskap, og det til tross for at forholdene mellom eierne i utgangspunkt er regulert i aksjeloven («ASL»).

Disse prinsippene gjelder allikevel også for selskaper etter selskapsloven.

Dersom det regelmessig er eierskifter i et selskap, kan det noen ganger være en god ide å regulere noen av forholdene mellom eierne i selskapets vedtekter. 

Nedenfor vil følgende temaer behandles:

  • Hvilke krav kan du få tvangsinnfordret?
  • Hvilke vilkår stilles ved tvangsfullbyrdelse?
  • Midlertidig sikring
  • Vilkår for arrest
  • Midlertidig føyning
  • Bistand fra Advokatfirmaet Sander ved tvangsfullbyrdelse


Hva er utgangspunktet i ASL?

Det følger av ASL § 2-1 at aksjeselskaper skal ha vedtekter. Ofte utarbeides det imidlertid kun minimums vedtekter etter ASL § 2-2, og mange finner slike vedtektsmaler på nettet mv.

Av erfaring er disse korte standardvedtektene ofte mangelfulle når det gjelder å regulere sentrale rettigheter og plikter mellom aksjonærene, da disse forholdene i stedet bør reguleres i aksjonæravtalen. 

 

Hva bør være med i aksjonæravtalen?

Typiske bestemmelser som bør være med i en aksjonæravtale er de som omhandler forkjøpsrett, medsalgsrett, evt. medsalgsplikt, styresammensetning, betingelser for aksjonærenes plikt til å selge sine eller kjøpe andre aksjer i selskapet, og ikke minst hvordan aksjene skal verdsettes.

 

Hvem er det som bindes av aksjonæravtalen?

En aksjonæravtale er en privatrettslig avtale som kun binder de aksjonærene som har signert avtalen. Denne aksjonæravtalen er derfor ikke bindende for nye aksjonærer dersom de ikke uttrykkelig har tiltrådt aksjonæravtalen. Dette kan bety at noen av selskapets aksjonærer er bundet av aksjonæravtalen, mens andre aksjonærers rettigheter og forpliktelser kun reguleres av selskapets vedtekter og aksjeloven.

Enkelte aksjeselskaper skifter stadig aksjonærer, og av erfaring oppleves det at selskapets styre glemmer å innhente tiltredelseserklæringer fra nye aksjonærer.

 

Hvem er det som bindes av vedtektene?

Aksjeselskapets vedtekter kan sammenlignes med en avtale med alle aksjonærene. Disse vedtektene må alle aksjonærene respektere og forholde seg til når de kjøper aksjer i selskapet.

Hva kan bestemmes i vedtektene?

Aksjonærene i et aksjeselskap står i stor grad fritt til å bestemme innholdet i selskapets vedtekter. Dermed kan de vedta og innta nesten alt om det er normalt å ha med i en aksjonæravtale.

Det er imidlertid oppstilt noen få begrensninger i ASL som gjelder beskyttelse av minoritetsaksjonærenes interesser.

 

Andre forskjeller mellom en aksjonæravtale og vedtektene

Hovedforskjellen mellom en aksjonæravtale og selskapets vedtekter er at endringer av en aksjonæravtale krever samtykke fra alle aksjonærene som har signert avtalen, mens endringer av vedtektene normalt krever tilslutning fra 2/3 av aksjonærene.

Dessuten kan ikke selskapets vedtekter gi enkelte aksjonærer en urimelig fordel, ettersom dette kan vurderes som et myndighetsmisbruk som medfører ugyldighet av den aktuelle vedtektsbestemmelsen.