Standard oppdragsvilkår

Oppdragets omfang

Advokatfirmaet Sander har til enhver tid rett til å vurdere omfanget av det arbeid som er nødvendig for å utføre oppdraget. 

Honorarberegning

Advokatfirmaet Sander følger de honorarregler som er fastsatt av Den norske Advokatforening. Honorar vil som utgangspunkt være basert på medgått tid. I forbindelse med vurderingen og fastsettelsen av det endelige honoraret vil vi ta hensyn til oppdragets omfang, kompetansekrav, ansvarsforhold, betydning og resultat. Vi vil ta hensyn til hvilke samlede interesser som er involvert i saken. Medgått tid danner således ikke alene grunnlaget for honorarberegningen.

De oppgitte timeprisene kan justeres fra tid til annen uten forutgående varsel. Vi forbeholder oss retten til å kreve forskudd på hele eller deler av honoraret. Forskuddet vil bli avregnet mot utstedte fakturaer.

Omkostninger og utlegg

Omkostninger og utlegg som Advokatfirmaet Sander forskutterer på klientens vegne, vil normalt bli fakturert sammen med honorarkravet. Dette vil bli spesifisert på fakturaene. Ved større utlegg vil det bli krevet forskudd.

I den grad oppdraget krever at ekstern bistand engasjeres eller benyttes, vil dette normalt bli avklart med klienten på forhånd.

Fast pris

Eventuell avtale om fast pris skal være skriftlig. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at de fleste oppdrag ikke egner seg for beregning av fast pris.

Merverdiavgift

Advokattjenester er merverdiavgiftspliktig. Merverdiavgiften er for tiden 25 % som kommer i tillegg til eventuelle utlegg og omkostninger.

Omkostninger i rettssaker

Dersom oppdraget gjelder prosedyre for domstolene, herunder saksforberedelse, gjøres oppmerksom på at man ved tap kan risikere å bli pålagt å dekke motpartens saksomkostninger samt gebyr til retten. Dette er i sin helhet klientens ansvar og forpliktelse.

Dersom sakens vinnes, helt eller delvis, men domstolen setter det omkostningsansvar motparten skal bære lavere enn det Advokatfirma Sander har krevet eller vil kreve av klienten, er klienten allikevel ansvarlig for det totale honorar overfor Advokatfirma Sander.

Tilsvarende gjelder ved såkalt småkravsprosess for tingretten, hvor sakens tvistesum ikke overstiger kr 125 000. Etter tvisteloven § 10-5 vil du bare kunne få erstattet utgifter til juridisk bistand med inntil 20 % av sakens tvistesum av motparten dersom du skulle få fullt medhold av domstolene. Du vil da være ansvarlig overfor oss, for evt. overskytende salær.

Det kan også nevnes at ditt saksomkostningsansvar overfor motparten, ved småkravsprosessen, vil være inntil 20 % av sakens tvistesum, dersom saken tapes.

Dersom en sak behandles av forliksrådet, er saksomkostningsansvaret begrenset til følgende:

– Forliksrådets gebyr
– Reiseutgifter for parter med personlig møteplikt

– Et beløp inntil et halvt rettsgebyr for utgifter til møte for parter uten personlig møteplikt

– Et beløp inntil 4 ganger rettsgebyret for rettshjelp med forliksklage eller tilsvar og saksforberedelse ellers, med inntil rettsgebyret dersom klageren i tillegg krever erstatning for kostnader ved utenrettslig inndriving
– Et tillegg for den generelle satsen for merverdiavgift når ikke sakens rettsforhold hovedsaklig skriver seg fra virksomhet hos parten som er merverdiavgiftspliktig

Du vil være ansvarlig overfor oss, for evt. overskytende salær.

Elektronisk kommunikasjon

Vi forbeholder oss retten til å benytte ukryptert elektronisk kommunikasjon (e-post, sms mv.) i kontakt med klienter, motparter, domstoler og andre aktører i saken med mindre klienten uttrykkelig ber om at kommunikasjonen ikke skal foregå elektronisk, eller at elektronisk kommunikasjon skal krypteres. Vi fraskriver oss ethvert ansvar for økonomisk tap, tap av data og lignende ved bruk av ukryptert elektronisk kommunikasjon, ved brudd i elektroniske kommunikasjonsmidler, virus o.l. Vi fraskriver oss ethvert ansvar for feilsending.

Forsikring

Det forutsettes at klienten gir opplysninger om eventuell foreliggende rettshjelpsforsikring. Advokatfirmaet Sander har overfor klienten krav på avtalt salær selv om rettshjelpsforsikringen ikke dekker dette eller har begrensninger med hensyn til størrelsen på honoraret.

Ansvarsbegrensning

Dersom det foreligger erstatningsansvar etter norsk rett, er Advokatfirmaet Sander og den ansvarlige advokat sitt eventuelle ansvar for tap klienten lider som følge av det arbeid og den bistand som utføres i forbindelse med oppdraget, med NOK 5 000 000 samlet per år og begrenset til NOK 2 000 000 per skadetilfelle.

Advokatfirmaet Sander og den ansvarlige advokat fraskriver seg ansvar for indirekte tap klienten lider som følge av det arbeid og den bistand advokatfirmaet og den ansvarlige advokat utfører.

Fakturering

Advokatfirmaet Sander fakturerer arbeidet én gang per måned. Dette gjelder selv om saken ikke er avsluttet. Ved saker for domstolene gjelder dette selv om rettsavgjørelse ikke foreligger. Også saker dekket av klientens forsikring faktureres månedlig. Vi kan om ønskelig bistå klienten med refusjon fra forsikringsselskapet.

Betaling

Honoraret skal betales med 14 dagers frist. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente etter forsinkelsesrentelovens bestemmelser. Vi forbeholder oss retten til å kreve forskuddsbetaling av honorar, utlegg og andre omkostninger.

Klage

Dersom klienten mener at oppdraget ikke er tilfredsstillende utført eller at honoraret er urimelig høyt, bes det om at skriftlig begrunnet klage sendes ansvarlig advokat.

Som hovedregel løper en klagefrist på 6 måneder regnet fra det tidspunkt klient ble eller burde ha blitt kjent med de omstendigheter som klagen grunnes på.

Taushetsplikt

De alminnelige regler for taushetsplikt gjelder for oppdraget. Vi legger imidlertid til grunn at vi ikke er bundet av taushetsplikten dersom det er nødvendig å gi opplysninger, f.eks. ved bruk av ekstern bistand.

Personvern, arkivering og sikkerhet

Vi lagrer dokumentene i våre oppdrag i henhold til de til enhver gjeldende bestemmelser om GDPR. Dokumentene vil etter utløpet av arkiveringsperioden bli makulert på betryggende måte. Vi oppbevarer også inn- og utgående dokumenter elektronisk. Disse vil også makuleres etter 10 år, eller når oppdraget tilsier det.

Vår virksomhet er undergitt lovbestemt taushetsplikt. Vi forutsetter at det foreligger samtykke for behandling av personopplysninger vi mottar i forbindelse med saken. Alle personopplysninger vil bli behandlet i henhold til reglene i personopplysningsloven.

Våre lokaler er sikret med innbrudds- og brannalarm.

Lovpålagt krav om legitimering ved oppdragsinngåelse

Vi gjør oppmerksom på at advokatfirmaer, i henhold til lov av 20. juni 2003 nr. 41 om tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger m.v., plikter å kontrollere identiteten til våre klienter. Vi vil i den forbindelse rutinemessig be om kopi av gyldig legitimasjon og/eller firmaattest. Videre vil det bli fylt ut et skjema som inneholder visse minimumsopplysninger. Ved mistanke om hvitvasking av penger har advokater visse plikter, bl.a. meldeplikt til Økokrim.

Aksept

Disse vilkår er klienten gjort oppmerksom på i forbindelse med at saken registreres hos Advokatfirmaet Sander. Disse vilkårene anses vedtatt av klienten med mindre klienten innen rimelig tid har tilkjennegitt overfor ansvarlig advokat at vilkårene ikke kan aksepteres. Advokatfirmaet Sander og den ansvarlige advokat forbeholder seg i et slikt tilfelle retten til å frasi seg oppdraget.