Tingsrett

Tingsrettslige problemer?

Fagområdet tingsrett omfatter eiendomsrett eller sameierett i fast eiendom, men i tillegg til dette omfattes også f.eks. spørsmål i tilknytning til tomtefeste, jordskifte, skjønnsprosess, servitutter (begrensede rettigheter i fast eiendom), ekspropriasjon, naboforhold og foreningsrett (f.eks. boligsammenslutninger og velforeninger).

Juridiske problemstillinger tilknyttet disse og liknende rettsforhold begrenser seg ikke til den rene besittelse av fast eiendom, men også ved kjøp og utvikling av fast eiendom. Med sin brede erfaring innenfor dette fagområdet har Advokatfirmaet Sander de beste forutsetninger for å gi deg grundig og effektiv rådgivning knyttet til de spørsmål som måtte dukke opp.

Advokatfirmaet Sander kan bistå med alt fra rene juridiske vurderinger til forhandlinger og avtaleutforming som eventuelt må til for å sikre nødvendige rettigheter til eiendommen. Man har også prosedyreerfaring i tingsrettssaker.