Tvangsfullbyrdelse

Lang erfaring med bistand og som dommerfullmektig.

Tlf. 942 18 620 Ta kontakt i dag!


Tvangsfullbyrdelse medfører at det offentlige apparat benyttes til å håndheve private rettsforhold mellom partene.

Dette kan være nødvendig hvor det foreligger en dom, kjennelse, rettsforlik, kontrakt, gjeldsbrev og lignende mellom partene. I tillegg vil også en del hastesituasjoner og åpenbare rettsforhold kunne gi grunnlag for tvangsfullbyrdelse.

Tvangsfullbyrdelse reguleres av tvangsfullbyrdelsesloven. Håndhevelsesapparatet består av namsfogden og politi- og lensmannsetaten. En annen viktig primærfunksjon for retten ved tvangsfullbyrdelse er å treffe avgjørelser om arrest eller midlertidig forføyning. Kort sagt dreier det seg her om avgjørelser som haster så mye at det må treffes en avgjørelse umiddelbart for å unngå (de betydelige) ulempene ved å vente. Alle slike avgjørelser kan påklages til lagmannsrettene.

Advokatfirmaet Sander har over lang tid bistått klienter ved tvangsfullbyrdelse, deriblant som prosessfullmektig. Har også erfaring som dommerfullmektig fra domstolene (tidligere namsrett), og tvangsfullbyrdelse er et av firmaets spesialområder.