Tvangsfullbyrdelse

Lang erfaring med bistand og som dommerfullmektig.

Tvangsfullbyrdelse medfører at det offentlige apparat benyttes til å håndheve private rettsforhold mellom partene.

Dette kan være nødvendig hvor det foreligger en dom, kjennelse, rettsforlik, kontrakt, gjeldsbrev og lignende mellom partene. I tillegg vil også en del hastesituasjoner og åpenbare rettsforhold kunne gi grunnlag for tvangsfullbyrdelse.

Tvangsfullbyrdelse reguleres av tvangsfullbyrdelsesloven. Håndhevelsesapparatet består av namsfogden og politi- og lensmannsetaten. En annen viktig primærfunksjon for retten ved tvangsfullbyrdelse er å treffe avgjørelser om arrest eller midlertidig forføyning. Kort sagt dreier det seg her om avgjørelser som haster så mye at det må treffes en avgjørelse umiddelbart for å unngå (de betydelige) ulempene ved å vente. Alle slike avgjørelser kan påklages til lagmannsrettene.

Advokatfirmaet Sander har over lang tid bistått klienter ved tvangsfullbyrdelse, deriblant som prosessfullmektig. Firmaet har også erfaring som dommer i tingretten (tidligere namsrett), og tvangsfullbyrdelse er et av firmaets spesialområder.